Vartų automatikos žinynas

Įvadas

Šis vadovas skirtas BFT vartų automatikos sistemų naudotojams. Laikoma, kad automatinę sistemą sumontavo ir patikrino kvalifikuoti specialistai, todėl ji paruošta naudoti.

Sauga

Teisingas naudojimas

BFT vartų automatika sukurta ir pagaminta pagal naujausias saugos technologijas ir reikalavimus ir yra skirta automatizuoti vartams, užkertantiems pravažiavimo kelią į visuomenines ir privačias teritorijas. Automatinių sistemų apsaugos klasė priklauso nuo pasirinktos įrangos.

Bet koks kitoks panaudojimas laikomas neteisingu ir naudotojams arba tretiesiems asmenims gali sukelti traumas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius neteisingai panaudojus sistemą, visa atsakomybė tenka jos naudotojui.

Pagrindinė saugos priemonė – teisingas sistemos naudojimas.

Naudokite tik techniškai tvarkingą sistemą.

Įsitikinkite, kad gedimus, dėl kurių gali nukentėti sistemos saugumas, laiku pašalina kvalifikuoti darbuotojai.

Galimos neteisingo naudojimo pasekmės

Toliau pateikiamos galimos neteisingo vartų automatikos naudojimo pasekmės:

naudotojo ir trečiųjų asmenų traumos pavojus (iki mirtino atvejo);

galimas transporto priemonių apgadinimas;

galimas sistemos arba įrenginių apgadinimas.

Būtina laikytis gamintojo nustatytų naudojimo ir aptarnavimo sąlygų. Automatines BFT sistemas gali aptarnauti ir remontuoti tik specialiai apmokyti specialistai, žinantys visus pavojus, galinčius kilti vienu ar kitu atveju.

Be naudojimo vadovo dar būtina laikytis bendrai priimtų juridinių ir kitokių saugos technikos ir aplinkosaugos normų ir taisyklių, galiojančių šalyje, kurioje sistema montuojama.

Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už sistemoje padarytų neteisėtų pakeitimų sukeltą žalą.

Organizacinės priemonės

Bendrosios pastabos

Automatinės sistemos turi būti užlaikomos ir naudojamos taip, kad visada būtų užtikrintas naudotojo, aptarnaujančių asmenų ir trečiųjų asmenų saugumas. Sugedus apsaugos įrenginiams (pvz., fotoelementui), kategoriškai draudžiama juos atjungus toliau naudoti užtvarą.

Reikalavimai personalui

Darbuotojai, atliekantys užtvaro eksploataciją, patikrą bei aptarnavimą turi gauti atitinkamus nurodymus. Su automatine sistema dirbantys asmenys privalo įdėmiai perskaityti vadovą ir, vykdydami bet kokius darbus, tiksliai laikytis jame pateiktų nurodymų. Mechaninius ir elektros darbus su automatinėmis ir valdymo sistemomis gali vykdyti tik atitinkamus mokymus išklausę darbuotojai. Visiems kitiems asmenims draudžiama vykdyti remontą arba keisti sistemą.

Ženklinimas

Lipdukai bei lentelės, perspėjantys, kad vartai automatizuoti, turi būti švarūs, aiškiai matomi ir įskaitomi.

Saugos įrenginiai

Saugos fotoelementai

Visuose BFT vartų automatikos modeliuose įtaisomas vienas (arba du) fotoelementų komplektai vartų veikimo zonoje.

Bet koks fotoelemento spindulio nutrūkimas tuoj pat sustabdo vartų judėjimą arba pakeičia judėjimo kryptį.

Elektros srovės saugos sistema

Vartų judėjimas atsidarant ir užsidarant valdomas elektros srovės saugos sistema (ne visose sistemose). Vartams susidūrus su kliūtimi užsidarant, jie vėl atsidaro, atsidarant – sustoja ir laukia kitos komandos.

Avarinis išjungimas

Montuojamas pagal užsakovo reikalavimus.

Paspaudus avarinį mygtuką, automatinė sistema tuoj pat išsijungia.

NAUDOJIMAS

Darbo pradžia

Įjungimas

Įjungti elektros maitinimą.

Vartams atidaryti ir uždaryti reikia spausti atitinkamus mygtukus (priklausomai nuo sistemos komplektacijos – prijungtus laidais arba pultelio-siųstuvo).

Grąžinimas į darbą

Jeigu automatinė sistema ilgą laiką nebuvo naudojama, ją reikia patikrinti. Esant būtinybei, prieš naudojant sistemą, reikia ją patikrinti, aptarnauti arba suremontuoti, kad visada būtų užtikrinta žmonių sauga.

Naudojimas įprastomis sąlygomis

BFT vartų automatika užtikrina automatinį autotransporto judėjimo reguliavimą atidarydama ir uždarydama vartus. Automatikos veikimo algoritmą turi suderinti naudotojo ir montuotojo organizacijos sistemos projektavimo metu.

Įprastas darbo režimas

Vartai atsidaro, davus atitinkamą komandą iš valdymo įrenginių. Atidarymo signalas gali būti duotas mygtuku „Atidaryti“, pulteliu-siųstuvu, pasukant jungiklio raktą arba surinkus kodą klaviatūra.

Rankomis atidaryti vartus galima tik raktu arba nuotoline atblokavimo sistema atblokavus reduktorių.

Užsidaryti vartai gali po tam tikro laiko, nuspaudus mygtuką „Uždaryti“, pulteliu-siųstuvu ir t.t.

Konkretus atidarymo ir uždarymo būdas priklauso nuo automatinės sistemos komplektacijos. Sistemą galima naudoti tik jeigu sumontuoti ir teisingai veikia visi atitinkami apsaugos įrenginiai.

Atjungimas gedimo atveju

Sutrikus bet kokia funkcijai, turinčiai įtakos žmonių saugai, automatinę sistemą reikia atjungti. Įsitikinkite, kad pašalinti visi gedimai ir defektai. Šiuo atveju vartus reikia atidaryti rankomis (atblokavus reduktorių), o pravažiavimą reguliuoti kokiu nors kitu būdu.

Automatinę sistemą vėl pajungti galima tik ištaisius visas funkcijas (suremontavus įrenginius) bei pašalinus pavojų.

Susidėvėjimas

Saugos standartų dėl susidėvėjimo nebeatitinkančias detales turi pakeisti arba suremontuoti kvalifikuoti darbuotojai.

Darbas dingus elektros srovei

Dingus srovei elektros maitinimo tinkle, vartai sustoja. Kad būtų galima rankomis atidaryt ir uždaryti vartus, riekia atblokuoti reduktorių (atblokavimo būdas priklauso nuo pasirinktos pavaros), po to vartus galim darinėti rankomis.

Rezervinio maitinimo sistema

Rezervinio maitinimo sistema užtikrina automatinį vartų veikimą ribotą laiką (kelis atidarymo ir uždarymo ciklus).

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Būtina griežtai apibrėžti už automatinės sistemos techninį aptarnavimą atsakingų darbuotojų pareigas.

Saugokite rankas ir kitas kūno dalis, kad nepatektų į judančias detales.

Atsarginės detalės, naudojamos automatinės sistemos aptarnavimui ir remontui, turi atitikti gamintojo nustatytus techninius reikalavimus. Naudokite tik originalias detales.

Reguliarus techninis aptarnavimas

Periodiškumas

Techninio aptarnavimo atlikimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo termino. Tačiau, nepaisant to, techninį aptarnavimą bent kartą per metus turi atlikti specialistai.

Reikalavimai darbuotojams

Specialistais galima laikyti tuos darbuotojus, kurie turi atitinkamų žinių apie BFT automatines sistemas, įgytas mokantis profesijos bei iš patirties, moka saugos technikos taisykles ir tuo pagrindu sugeba nustatyti, ar automatinė sistema saugi ją naudoti, ar ne. Tokie specialistai gali būti gamintojo, tiekėjo arba naudotojo firmos kvalifikuoti darbuotojai, išklausę mokymus ir turintys atitinkamą patirtį.

Techninį elektros įrangos aptarnavimą gali atlikti tik specialistai elektrikai, kurie turi dirbti pagal galiojančias normas. Prieš atliekant bet kokius darbus, būtina įsitikinti, kad automatinė sistema atjungta nuo tinklo – ištrauktas jos kištukas arba atjungtas pagrindinis tinklo jungiklis. Bandymo rezultatus reikia įrašyti į dokumentą kartu nurodant atlikimo datą bei pasirašant TA atlikusiam asmeniui.

Naudotojo atliekamas bandymas

Periodiškumas

Automatinę sistemą reikia tikrinti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

Darbų apimtis

Automatinės sistemos savininkas turi periodiškai tikrinti jos pačios bei saugos įrenginių veikimą. Jai leis anksti išaiškinti funkcinius trūkumus. Jeigu patikros metu nustatomi kokie nors defektai, apie tai reikia pranešti montavimo organizacijos darbuotojui. naudotojo atliekami bandymai nereikalauja daug laiko, tačiau yra svarbūs saugiam ir teisingam sistemos veikimui. Naudotojas turi atlikti šias sistemos patikras:

Mygtukas, raktas-jungiklis

Bandymas:

Trumpai spustelėkite mygtuką arba pasukite raktą.

Vartai atsidaro ir užsidaro praėjus nustatytam laikui arba paspaudus mygtuką dar kartą.

Saugos įrenginių bandymas

Fotoelementai

Bandymas:

Ranka uždenkite fotoelemento spindulį.

Vartams atsidarius, jie neturi užsidaryti, net ir spaudžiant mygtuką „Uždaryti“. Jeigu vartai užsidaro, nutraukus spindulį jie turi tuoj pat atsidaryti.

Avarinio sustabdymo įrenginys

Bandymas:

Paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką.

Automatinė sistema turi nereaguoti į jokias valdymo komandas.

Atleiskite avarinio sustabdymo mygtuką.

Automatinė sistema grįžta į normalų darbą.

Atblokavimo mechanizmo patikra

Bandymas:

Atblokuokite reduktorių pagal prie įrenginio pridėtus nurodymus.

Vartai turi atsidaryti ir užsidaryti rankiniu būdu.

Užblokuokite reduktorių. Paspauskite mygtuką „Atidaryti“.

Vartai turi atsidaryti.

PAPRASČIAUSIOS TRIKTYS IR KAIP JAS PAŠALINTI
Prieš kreipiantis į aptarnavimo centrą, reikia patikrinti:

Eil.

nr.

Triktis

Prieţastis

Kaip pašalinti

1.

Vartai neatsidaro

Nėra elektros maitinimo

Perdegė tinklo saugiklis

3. Išsikrovė akumuliatoriai

Paduoti maitinimą į sistemą

Pakeisti saugiklį

3. Pakeisti akumuliatorius

2.

Vartai neuţsidaro

Nėra elektros maitinimo

Perdegė tinklo saugiklis

Tarp fotoelementų yra kliūtis

4. Išsikrovė akumuliatoriai

Paduoti maitinimą į sistemą

Pakeisti saugiklį

Pašalinti kliūtį

4. Pakeisti akumuliatorius

3.

Vartai neatsidaro ir neuţsidaro

Nėra elektros maitinimo

Perdegė tinklo saugiklis

Tarp fotoelementų yra kliūtis

Išsikrovė akumuliatoriai

5. Atblokuotas reduktorius

Paduoti maitinimą į sistemą

Pakeisti saugiklį

Pašalinti kliūtį

Pakeisti akumuliatorius

5. Uţblokuoti reduktorių

PASTABOS

Sistemos techninės charakteristikos:
Maitinimo įtampa ~ 220 V (187-230 V).
Daţnis 50 Hz.
Darbinės temperatūros ribos -20 – +70 oC.
Sertifikatai – TUV, CE, ROSTEST.

Papildoma komplektacija
Jūsų sistemoje gali būti įrengta papildoma BFT valdymo ir saugos įranga.
Papildomos įrangos naudojimo klausimu kreipkitės į BFT pardavėją.