Vartų automatikos naudotojo žinynas

Įvadas

Šis vadovas skirtas BFT vartų automatikos sistemų naudotojams. Laikoma, kad automatinę sistemą sumontavo ir patikrino kvalifikuoti specialistai, todėl ji paruošta naudoti.

Sauga

Teisingas naudojimas

BFT vartų automatika sukurta ir pagaminta pagal naujausias saugos technologijas ir reikalavimus ir yra skirta automatizuoti vartams, užkertantiems pravažiavimo kelią į visuomenines ir privačias teritorijas. Automatinių sistemų apsaugos klasė priklauso nuo pasirinktos įrangos.

Bet koks kitoks panaudojimas laikomas neteisingu ir naudotojams arba tretiesiems asmenims gali sukelti traumas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius neteisingai panaudojus sistemą, visa atsakomybė tenka jos naudotojui.

Pagrindinė saugos priemonė – teisingas sistemos naudojimas.

Naudokite tik techniškai tvarkingą sistemą. Prieš naudojimąsi pasirūpinkite, kad vartų judėjimo zonoje nebūtų jokių kliūčių, kad būtų nukastas sniegas, pašalinti ledai, purvas, lapai ar kiti trukdžiai galintys įtakoti tinkamą automatikos veikimą.

Užtikrinkite, kad atsiradus gedimams, dėl kurių gali nukentėti sistemos saugumas, jie būtų laiku pašalinti naudotojo arba kvalifikuotų darbuotojų.

Galimos neteisingo naudojimo pasekmės:

Toliau pateikiamos galimos neteisingo vartų automatikos naudojimo pasekmės:

 • naudotojo ir trečiųjų asmenų traumos pavojus (iki mirtino atvejo);
 • galimas transporto priemonių apgadinimas;
 • galimas sistemos arba įrenginių apgadinimas.

Būtina laikytis gamintojo nustatytų naudojimo ir aptarnavimo sąlygų. Automatines BFT sistemas gali aptarnauti ir remontuoti tik specialiai apmokyti specialistai, žinantys visus pavojus, galinčius kilti vienu ar kitu atveju.

Be naudojimo vadovo dar būtina laikytis bendrai priimtų juridinių ir kitokių saugos technikos ir aplinkosaugos normų ir taisyklių, galiojančių šalyje, kurioje sistema montuojama.

Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už sistemoje padarytų neteisėtų pakeitimų sukeltą žalą.

Organizacinės priemonės

Bendrosios pastabos

Automatinės sistemos turi būti naudojamos taip, kad visada būtų užtikrintas naudotojo, aptarnaujančių asmenų ir trečiųjų asmenų saugumas. Sugedus apsaugos įrenginiams (pvz., fotoelementui), kategoriškai draudžiama juos atjungus toliau naudoti užtvarą.

Reikalavimai personalui

Darbuotojai, atliekantys užtvaro patikrą bei aptarnavimą turi gauti atitinkamus nurodymus. Su automatine sistema dirbantys asmenys privalo įdėmiai perskaityti vadovą ir, vykdydami bet kokius darbus, tiksliai laikytis jame pateiktų nurodymų. Kvalifikacijos reikalaujančius mechaninius ir elektros darbus su automatinėmis ir valdymo sistemomis gali vykdyti tik atitinkamus mokymus išklausę darbuotojai. Visiems kitiems asmenims draudžiama vykdyti remontą, profilaktiką arba keisti esminius sistemos parametrus galinčiu įtakoti automatikos darbą ar naudojimosi saugumą.

Saugos įrenginiai

Saugos fotoelementai

Užsakoma atskirai. Primygtinai rekomenduojame naudoti fotodaviklius visuose BFT vartų automatikos modeliuose. Įtaisomas vienas (arba du) fotoelementų komplektai vartų veikimo zonoje.

Bet koks fotoelemento spindulio nutrūkimas tuoj pat sustabdo vartų judėjimą arba pakeičia judėjimo kryptį.

Jėgos kontrolės saugos sistema

Vartų judėjimas atsidarant ir užsidarant valdomas jėgos kontrolės saugos sistema (ne visuose modeliuose). Vartams susidūrus su kliūtimi užsidarant, jie vėl atsidaro, atsidarant – sustoja ir laukia kitos komandos. Jėgos kontrolės suspaudimo jėga yra reguliuojama ir turi atitikti tos šalies saugos reikalavimus. Per didelė jėga gali sugadinti turtą ar sužaloti, per maža jėga per jautriai reaguos į nežymias kliūtis, tokias kaip sniegas. Žiemos metu jautrumą rekomenduojame šiek tiek padidinti, vasaros metu – pamažinti.

Avarinis išjungimas

Montuojamas pagal užsakovo reikalavimus.

Paspaudus avarinį mygtuką, automatinė sistema tuoj pat išsijungia.

NAUDOJIMAS

Darbo pradžia

Įjungimas

Įjungti elektros maitinimą.

Vartams atidaryti ir uždaryti reikia spausti atitinkamus mygtukus (priklausomai nuo sistemos komplektacijos – prijungtus laidais arba pultelio-siųstuvo). Vartai iš galinių padėčių paleidžiami, nuspaudus klavišinį jungiklį arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką (spausti 1-2 sek). Vartai automatiškai sustoja galinėse padėtyse – pilnai UŽDARYTA, arba pilnai ATIDARYTA. Jeigu reikia stabdyti vartus tarpinėje padėtyje, nuspaudžiamas klavišinis jungiklis ar pultelio mygtukas norimoje vartų padėtyje. Po tokio stabdymo, nuspaudus jungiklio klavišą pakartotinai, vartai judės priešinga kryptimi. Jungiklio komandų seka: (ATIDARYTI – STOP – UŽDARYTI – STOP).

Grąžinimas į darbą

Jeigu automatinė sistema ilgą laiką nebuvo naudojama, ją reikia patikrinti. Esant būtinybei, prieš naudojant sistemą, reikia ją patikrinti, aptarnauti arba suremontuoti, kad visada būtų užtikrinta žmonių sauga.

Naudojimas įprastomis sąlygomis

BFT vartų automatika užtikrina automatinį autotransporto judėjimo reguliavimą atidarydama ir uždarydama vartus. Automatikos veikimo algoritmą turi suderinti naudotojo ir montuotojo organizacijos sistemos projektavimo metu, Vartotojas parametrus gali keisti savo nuožiūra, pagal poreikius.

Įprastas darbo režimas

Vartai atsidaro, davus atitinkamą komandą iš valdymo įrenginių. Atidarymo signalas gali būti duotas mygtuku „Atidaryti“, pulteliu-siųstuvu, pasukant jungiklio raktą arba surinkus kodą klaviatūra.

Rankomis atidaryti vartus galima tik raktu arba nuotoline atblokavimo sistema atblokavus reduktorių.

Užsidaryti vartai gali po tam tikro laiko, nuspaudus mygtuką „Uždaryti“, pulteliu-siųstuvu ir t.t.

Konkretus atidarymo ir uždarymo būdas priklauso nuo automatinės sistemos komplektacijos ir pasirinkto programavimo. Sistemą galima naudoti tik jeigu sumontuoti ir teisingai veikia visi atitinkami apsaugos įrenginiai.

Atjungimas gedimo atveju

Sutrikus bet kokia funkcijai, turinčiai įtakos žmonių saugai, automatinę sistemą reikia atjungti. Įsitikinkite, kad pašalinti visi gedimai ir defektai. Šiuo atveju vartus reikia atidaryti rankomis (atblokavus reduktorių), o pravažiavimą reguliuoti kokiu nors kitu būdu.

Automatinę sistemą vėl pajungti galima tik ištaisius visas funkcijas (suremontavus įrenginius) bei pašalinus pavojų.

Susidėvėjimas

Saugos standartų dėl susidėvėjimo nebeatitinkančias detales turi pakeisti arba suremontuoti kvalifikuoti darbuotojai.

Darbas dingus elektros srovei

Dingus srovei elektros maitinimo tinkle, vartai sustoja. Kad būtų galima rankomis atidaryt ir uždaryti vartus, riekia atblokuoti reduktorių (atblokavimo būdas priklauso nuo pasirinktos pavaros), po to vartus galima darinėti rankomis.

Rezervinio maitinimo sistema

Atskirai, kaip papildomas priedas gali būti montuojama rezervinio maitinimo sistema, kuri užtikrina automatinį vartų veikimą ribotą laiką (kelis atidarymo ir uždarymo ciklus).

Naudotojo pareigos

Toliau pateikiamos Vartotojo naudojimosi automatika galimybės, pareigos ir prievolės:

 • Prieš naudojimąsi pasirūpinkite, kad vartų judėjimo zonoje nebūtų jokių kliūčių, kad būtų nukastas sniegas, pašalinti ledai, purvas, lapai ar kiti trukdžiai galintys įtakoti tinkamą automatikos veikimą;
 • Pasirūpinti, kad laiku būtų atliekamas techninis aptarnavimas ir profilaktika bent kartą į metus;
 • Atlikti periodinius patikrinimus pagal žemiau pateiktas instrukcijas bent kartą į 3 mėnesius;
 • Esant gedimams pašalinti juos pačiam pagal žemiau pateiktas rekomendacijas arba kviesti kvalifikuotus darbuotojus;
 • Nesinaudoti automatika, kuri neatitinka saugumo reikalavimų;
 • Techninį aptarnavimą patikėti kvalifikuotam servisui, pačiam atliekant tik periodinį patikrinimą;
 • Papildomą įrangą leisti jungti tik kvalifikuotiems darbuotojams;
 • Neardyti įrangos, neperjunginėti kabelių, nepažeisti plombų;
 • Vartotojas gali pats keisti automatikos parametrus savo nuožiūra: didinti/mažinti pavaros jėgą, užsidarymo laiką, sulėtinimo vietą, programuoti įėjimus ir išėjimus, prisirišti pultelius, pasikeisti saugiklius ir atlikti kitus darbus, nereikalaujančius kvalifikacijos. Už šiuos pakeitimus atsakingas pats Vartotojas, nei Gamintojas, nei Pardavėjas atsakomybės neneša.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Būtina griežtai apibrėžti už automatinės sistemos techninį aptarnavimą atsakingų darbuotojų pareigas.

Saugokite rankas ir kitas kūno dalis, kad nepatektų į judančias detales.

Atsarginės detalės, naudojamos automatinės sistemos aptarnavimui ir remontui, turi atitikti gamintojo nustatytus techninius reikalavimus. Naudokite tik originalias detales.

Reguliarus techninis aptarnavimas

Periodiškumas

Techninio aptarnavimo atlikimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo termino. Tačiau, nepaisant to, techninį aptarnavimą bent kartą per metus turi atlikti specialistai.

Reikalavimai darbuotojams

Specialistais galima laikyti tuos darbuotojus, kurie turi atitinkamų žinių apie BFT automatines sistemas, įgytas mokantis profesijos bei iš patirties, moka saugos technikos taisykles ir tuo pagrindu sugeba nustatyti, ar automatinė sistema saugi ją naudoti, ar ne. Tokie specialistai gali būti gamintojo, tiekėjo arba naudotojo firmos kvalifikuoti darbuotojai, išklausę mokymus ir turintys atitinkamą patirtį.

Techninį elektros įrangos aptarnavimą gali atlikti tik specialistai elektrikai, kurie turi dirbti pagal galiojančias normas. Prieš atliekant bet kokius darbus, būtina įsitikinti, kad automatinė sistema atjungta nuo tinklo – ištrauktas jos kištukas arba atjungtas pagrindinis tinklo jungiklis. Bandymo rezultatus reikia įrašyti į dokumentą kartu nurodant atlikimo datą bei pasirašant TA atlikusiam asmeniui.

Naudotojo atliekamas bandymas

Periodiškumas

Automatinę sistemą reikia tikrinti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

Darbų apimtis

Automatinės sistemos savininkas turi periodiškai tikrinti jos pačios bei saugos įrenginių veikimą. Jai leis anksti išaiškinti funkcinius trūkumus. Jeigu patikros metu nustatomi kokie nors defektai, apie tai reikia pranešti montavimo organizacijos darbuotojui. Naudotojo atliekami bandymai nereikalauja daug laiko, tačiau yra svarbūs saugiam ir teisingam sistemos veikimui. Naudotojas turi atlikti šias sistemos patikras:

Mygtukas, raktas-jungiklis

Bandymas:

Trumpai spustelėkite mygtuką arba pasukite raktą.

Vartai atsidaro ir užsidaro praėjus nustatytam laikui arba paspaudus mygtuką dar kartą.

Saugos įrenginių bandymas

Fotoelementai (jei įrengta)

Bandymas:

Ranka uždenkite fotoelemento spindulį.

Vartams atsidarius, jie neturi užsidaryti, net ir spaudžiant mygtuką „Uždaryti“. Jeigu vartai užsidaro, nutraukus spindulį jie turi tuoj pat atsidaryti.

Avarinio sustabdymo įrenginys (jei įrengta)

Bandymas:

Paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką.

Automatinė sistema turi nereaguoti į jokias valdymo komandas.

Atleiskite avarinio sustabdymo mygtuką.

Automatinė sistema grįžta į normalų darbą.

Atblokavimo mechanizmo patikra

Bandymas:

Atblokuokite reduktorių raktu.

Vartai turi atsidaryti ir užsidaryti rankiniu būdu.

Užblokuokite reduktorių. Paspauskite mygtuką „Atidaryti“.

Vartai turi atsidaryti.

PAPRASČIAUSIOS TRIKTYS IR KAIP JAS PAŠALINTI

Prieš kreipiantis į aptarnavimo centrą, reikia patikrinti:

Eil.

nr.

Triktis Prieţastis Kaip pašalinti
1. Vartai neatsidaro 1. Nėra elektros maitinimo

2. Perdegė tinklo saugiklis

3. Išsikrovė akumuliatoriai

4. Ledas, sniegas, purvas

1. Paduoti maitinimą į sistemą

2. Pakeisti saugiklį

3. Pakeisti akumuliatorius

4. Nuvalyti purvą, ledą ar sniegą, patikrinti, ar mechaniniai galiniai išjungėjai nėra prišalę, įsitikinti, kad patys vartai nėra prišalę

2. Vartai neužsidaro 1. Nėra elektros maitinimo

2. Perdegė tinklo saugiklis

3. Tarp fotoelementų yra kliūtis

4. Išsikrovė akumuliatoriai

5. Ledas, sniegas, purvas

1. Paduoti maitinimą į sistemą

2. Pakeisti saugiklį

3. Pašalinti kliūtį arba nuvalyti fotodaviklius nuo sniego ir purvo švelniu skudurėliu.

4. Pakeisti akumuliatorius

5. Nuvalyti purvą, ledą ar sniegą, patikrinti, ar mechaniniai galiniai išjungėjai nėra prišalę, įsitikinti, kad patys vartai nėra prišalę

3. Vartai neatsidaro ir neužsidaro 1. Nėra elektros maitinimo

2. Perdegė tinklo saugiklis

3. Tarp fotoelementų yra kliūtis

4. Išsikrovė akumuliatoriai

5. Atblokuotas reduktorius

6. Ledas, sniegas, purvas

1. Paduoti maitinimą į sistemą

2. Pakeisti saugiklį

3. Pašalinti kliūtį arba nuvalyti fotodaviklius nuo sniego ir purvo švelniu skudurėliu.

4. Pakeisti akumuliatorius

5. Užblokuoti reduktorių

6. Nuvalyti purvą, ledą ar sniegą, patikrinti, ar mechaniniai galiniai išjungėjai nėra prišalę, įsitikinti, kad patys vartai nėra prišalę

PASTABOS

Sistemos techninės charakteristikos:
Maitinimo įtampa ~ 220 V (187-230 V).
Dažnis 50 Hz.
Darbinės temperatūros ribos nurodomos kiekvienam modeliui atskirai.
Sertifikatai – TUV, CE, ROSTEST.

Papildoma komplektacija
Jūsų sistemoje gali būti įrengta papildoma BFT valdymo ir saugos įranga.
Papildomos įrangos naudojimo klausimu kreipkitės į BFT pardavėją.

50 komentarų apie “Vartų automatikos naudotojo žinynas

 1. Laba diena,
  kustos 40 modelsi užsidarinėdamas cypia, kaip gumos lietimasis. Teko girdėti, kad reikia sutepti tepalu viršutines dalis. Kokiu tepalu patartumėt tai daryti?
  Ačiū

  1. Sveiki,
   teoriškai tiktų bet kokia gumos priežiūros priemonė – tepalas.

 2. Sveiki,gal galite patarti kaip atjungti automatinį vartų uždarymą.atidarius man už keliolikos sekundžių užsidaro.aciu labai.

  1. Sveiki,
   bft.lt puslapyje susiraskite instrukciją pagal savo vartų modelį ir paieškokite instrukcijoje kaip atjungti TCA funkciją konkrečiai automatikai.

 3. Sveiki ar yra galimybe isklausi montavimo kursus pas jus

  1. Sveiki, Mariau,
   šiuo metu tokių kursų neorganizuojame.

 4. sveiki.norejau paklausti kokio stiprumo dedamas automatinis jungiklis automatiniams vartams .ir su kokia raide jis.aciu

 5. taip automatukas i elektros skydine

  1. Vaidai, srovė priklauso nuo automatikos modelio. Dauguma buitinių BFT automatikų savyje turi 1.6 A saugiklį, automatuką galite statyti, kad ir 6A, kaip dažniausiai apšvietimui statoma, arba jei 6A neturite, galite ir 10A statyti, kaip rozetėms (elektros lizdams) naudoja, gal dar kokią įrangą ateityje pajunginėsite.

 6. Sveiki,
  Naudoju BTF Ares BT A 1000 vartų automatika, po šių šalčių pradejo streikuoti ir nustojo veikti. Rodo eror 07 kladą, ką tai galėtų reikšti ir kaip pašalinti gedimą?
  Ačiū

  1. Sveiki,
   kiekvienas atvejis individualus gali būti, čia ištrauka iš klaidų aprašymo:
   ER07
   – Safety edge opening faulty test
   – problem with safety edge during the verification test in opening
   – verify the connection of the safety edge in opening
   – settings logic active the verification test on safety edge
   – check hardware failure on the safety edge Rx or Tx
   – check the power supply presence 24v and Vsafe power supply
   – Fixing : change the relè or the components related the main 24V or Vsafe or change the board

 7. Sveiki,
  Kaip nustatyti, kad atsidarant vartams juos sustabdžius, jie ir liktų tokioje pat pozicijoje, neužsidarytų automatiškai kol vėl nepauspausiu pultelio mygtuko?
  BFT ARES ULTRA BT A 1000

  1. Sveiki,
   Automatinis uždarymas yra TCA. Atjunkite jį Meniu punkte „Logika”. Taipogi atjunkite greitą uždarymą „Fast Cls” irgi esantį „Logic” meniu.

 8. Sveiki,
  Kaip nustatyti, kad atsidarant vartams juos sustabdžius, jie ir liktų tokioje pat pozicijoje, automatiškai neužsidarytų kol vėl nepaspausiu pultelio mygtuko? Bet kaip vartai pilnai atsidaro, jie automatiškai užsidarytų, ši funkcija turėtų išlikti.
  BFT Ares BT A 1000

  1. Sveiki,
   Automatinis uždarymas yra TCA. Atjunkite jį Meniu punkte „Logika”. Taipogi atjunkite greitą uždarymą „Fast Cls” irgi esantį „Logic” meniu.

 9. Labas .
  Sistema CHAMERLAIN uzdarant vartus vos baigia usidariti kait automatiskai pradeda kelti i virsu . Patarkit kaip suregulioti

  1. Sveiki, Raimondai,
   Jums reiktų kreiptis į CHAMBERLAIN gamintoją arba pardavėją. Iš savo pusės mes galime pakonsultuoti dėl BFT produktų, pasiūlyti į ką keisti esamą automatiką ir pan.

 10. Laba diena,
  Kokia priezastis gali buti , kad vartai atsidare patis, nors namie nieko nebuvo? Uzfiksuota su kamera.

  1. Sveiki, Renatai,
   kad automatika atsidarytų, turi būti suaktyvinti OPEN arba START kontaktai, arba inicijuotas atsidarymas pulteliu. Patikrinkite ar visi kabeliai tvarkingi, patikrinkite ar neužlieta plokštė, patikrinkite ar neapsigyveno valdymo bloko skruzdėlės, vorai, šliužai, kurie irgi gali užtrumpinti atsidarymo kontaktus. Taipogi patikrinkite ir papildomą įrangą kuri pajungta (GSM valdymas, kameros, signalizacija, priešgaisrinė signalizacija, imtuvas ar pan.)

 11. Sveiki,

  vartų mechanzimo stūmoklyje (BFT Kustos Ultra BT) nulūžo reduktoriaus atblokavimo raktelis ir jo dalis liko spynoje. Ar remontuojate ?

  1. Sveiki, Tomai,
   visų pirma reikėtų pabandyti kažkaip pinceto pagalba iškrapštyti nulūžusią dalį, jei tai pavyktų tuomet tik naują raktelį reikėtų užsakyti. Jei nepavyksta pincetu ir išardžius spynelę, tuomet teks keisti spynelę nauja.

 12. Perdegė garaže esančioje valdymo dėžutėje esanti lemputė. Nuėmus dangtelį aš jos nematau. Kur patartumėte jos ieškoti?

  1. Sveiki, Dariau,
   iš aprašymo sunku suprasti apie kokią lemputę kokioje valdymo dėžutėje Jūs rašote. Reikėtų, kad patikslintumėte, jei kažko nežinote, tai gal nuotraukos gelbėtų?

 13. Labas,
  ar galima BFT Thea fotodaviklius montuoti prie Beninca, ar reikia kokio pririšimo.

  1. Sveiki, Petrai,
   teoriškai turi būti galima, praktiškai reikia žiūrėti pagal konkretų Beninca modelį.

 14. Sveiki mano vartai daros labai lėtai ir usidaro lėtai kaip reike ijunkti pagreitintoja

  1. Sveiki, Vaidotai,
   nėra tokio dalyko kaip automatikos pagreitintojas. Automatika visada dirba maksimaliu savo greičiu bet tik tuo atveju, kai viskas sukonfigūruota teisingai, nėra jokių klaidų, paleistas ir be sutrikdymų praėjo AutoSet. Jei yra kažkokia klaida ar kažkas nepadaryta iki galo, tuomet automatika veikia lėtai avariniu režimu. Dažniausiai pakanka paleisti AutoSet, kad vartai pilnai suvaikščiotų kelis kartus ir nusistatytų tinkamus parametrus.

 15. Sveiki, susidūriau su problema, vartai atsidaro, bet neužsidaro. Automatika BFT (be ekranėlio). Fotoelementai švarūs ir veikia, atsidarius bloką viduje viskas tvarkinga, laidai nepažeisti, saugikliai geri. Paspaudus pultelio mygtuką, variklis suveikia, t.y. vartai atsidaro, paspaudus dar kartą (vartai turėtų užsidaryti) valdymo bloke yra girdimas švelnus „trakštelėjimas”, bet variklis nesudirba, mėginta daug kartų, rezultatas tas pats. Gal galite ką patarti, kur čia galėtų būti problema ?

  1. Sveiki, Artūrai,
   reikia žiūrėti į LED diodus ant plokštės, pagal tai kurie šviečia ir kaip šviečia, galima nustatyti problemą. Visa informacija yra instrukcijoje, kurią gavote kartu su automatika.

 16. Sveiki, po šalčių pradejo strikti atidarymas. Vartai atsidaro tik labai arti priejus prie vartų. I

  1. Sveiki, Anna,
   reikia tikrinti vietoje, susisiekite puslapyje nurodytais kontaktais dėl meistro iškvietimo:
   https://bft.lt/kontaktai/

 17. Sveiki,

  BFT automatika sudėta į stumdomus vartus. Kartais darinėja įprastai, kartais labai lėtai (vos judant) atidaro ir uždaro ir dar matomas striginėjimas. Po kurio laiko vėl gerai, pas kui vėl lėtai. Kur ieškoti problemos? Ačiū!

  1. Sveiki, Andriau,
   strigimo metu reikia žiūrėti klaidos kodus, jei yra ekraniukas, tai klaidos kodą rodys ekranėlyje, jei ekranėlio nėra, tuomet reikia žiūrėti pagal LED diodus kokia klaida stigimo metu.Atblokavę automatiką patikrinkite ar vartai lengvai darinėjasi ranka ir niekur nestringa. Jei stringa- pašalinkite strigimo priežąstis.Automatika lėtai veikia tada kai nėra sukalibruota. Būtinai dar kartą paleiskite AutoSet, kaip tą padaryti rasite naudotojo instrukcijoje pagal Jūsų automatikos konkretų modelį ar valdymo plokštės modelį.

 18. Sveiki, vartų automatika BFT. Kartais būna, kad vartai atsidaro tik metra, paspaudus pultelio mygtuką dar kartą atsidaro iki galo, o kartais atsidaro be sustojimo. Gal galite pakonsultuoti, kur ieškoti problemos. Ačiū.

  1. Sveiki, Vidai,
   pagal konkretų automatikos modelį susiraskite automatikos arba automatikos valdymo bloko instrukcija ir ten rasite klaidų aprašymą (vienur ant ekraniuko klaidos kodą užrašo, kitur yra ERR ir SET diodai, pagal jų greito/lėto mirksėjimo švietimo/nešvietimo kombinacijas irgi galite matyti problemos aprašyma. Tai padės matyti problemą ir imtis tolimesnių veiksmų.

 19. Atsidarius/užsidarius vartams, nebesuveikia stabdis, variklis toliau veikia, kol nepaspaudi pultelio mygtuko. Iš valdymo bloko iškrapščiau šliužą, tačiau situacija nesikeičia. Ką patartumėt, kur kreiptis dėl remonto.

  1. Artūrai,
   susisiekėme su Jumis nurodytu el.paštu.

 20. Sveiki, vartų automatika Bft a40, pradėjo strigti atsiradus vėjui (kokius 4 kartus stoja ir vėl bando), vėliau taip pradėjo daryti ir esant geram orui. Kas galėjo sugesti? Ačiū

  1. Sveiki, Sandra,
   pagal viską, pas Jus valdymo blokas turėtų būti ZARA, bet kartais būna ir su THALIA komplektuojama, kam reikia daugiau funkcionalumo.
   Jei valdymo blokas ZARA, pabandykite T2 potenciomentrą pasukti labiau į pliusą (pagal laikrodžio rodyklę), taip duosite daugiau jėgos varčioms.

 21. Sveiki, automatika Bft deimos ultra, viskas buvo ok, kol teko nuimti vartus, nes dabar juos pastačius atgal vartai neužsidaro kokius 2 cm.
  Kodėl galėjo taip nutikti? Kaip padaryti, kad neliktų to tarpelio, kurio nebuvo?

  1. Sveiki, Pauliau,
   o vartai kai neužsidaro, jie sustoja dėl apkrovos, ar tiesiog nedasidaro 2 cm?
   Jei nedasidaro 2 cm. tai tiesiog pareguliuokite galinuko padėtį, perkelkite magnetą tuos 2 cm.

   Jei sustoja dėl apkrovos, tai reikia tikrinti, iš kur tą apkrovą gauna, ar stringa patys vartai (patikrinti galite atblokavę ir ranka stumdydami), dar gali būti, kad vartų krumpliastiebis spaudžia automatikos krumpliaratį, tarpas tarp krumpliastiebio ir krumpliaračio turi būti apie 1 mm, neturi spausti, bet neturi ir būti per didelis. Reikia reguliuoti.

 22. Sveiki,
  Ar galite suteikti informacijos dėl garažų vartų . Automatika Bft. Tiziano. Gedimas toks, kad vartai nereaguoja į pultelį, į visus pultelius. Elementai geri. Maitinimas yra, vartai atsidaro ir užsidaro tik paspaudus mygtukus automatikos dėžėje. Dėl kokių priežasčių tai galėjo nutikti.?

  1. Sveiki,
   nereaguoja į pultelį net prie pat automatikos? Nes gal tiesiog antenos kontakto nėra?
   O šiaip tai pririškite naujai pultelius. Pultelių programavimo instrukcija: https://bft.lt/informacija/kita-informacija/instrukcijos/kaip-suprogramuoti-bft-mitto-pulteli-turint-priejima-prie-valdymo-bloko/

  2. Sveiki,
   nereaguoja į pultelį net prie pat autoamtikos prinešus? Nes gal teisiog antenos kontakto nėra? Bet iš labai arti vis viena turėtų veikti.
   Pririškite naujai pultelius.
   Pultelių programavimo instrukcija: https://bft.lt/informacija/kita-informacija/instrukcijos/kaip-suprogramuoti-bft-mitto-pulteli-turint-priejima-prie-valdymo-bloko/

 23. Sveiki, kaip pajungti wifi valdikli prie botticeli bt a850 automatikos?

  1. Sveiki,
   valdymui naudokite 60-61 arba 60-62 kontaktus, maitinimui, jei WiFi valdiklis gali būti maitinamas 24 VAC, galima naudoti 50-51 kontaktus.
   IC 1 (60-61) arba IC 2 (60-62) yra programuojami įėjimai, tai vėlgi pasirinkite paga WiFi valdiklio funkcionalumą ir Jums tinkamiausią valdymo modelį:
   image.png
   Dažniausiai naudojama IC=0 jei nėra automatinio uždarymo, jei automatinis uždarymas yra, tuomet IC=2 dažniausiai.

 24. Sveiki,
  kai būna didesni šalčiai nustoja veikti BFT automatika, su pulteliu tik sumirksi ir nejuda. Bandžiau pravažinėti rankiniu būdu vartus, bet niekas nepasikeitė, dabar šalčiai baigėsi, pliusinė lauko temperatūra ir automatika pradėjo veikti. Kur čia problema? Kadangi varteliai yra automatinių vartų funkcijoje, tai tenka lipti per tvorą, kad galėčiau rankiniu būdu atsidaryti. Kaip galima išspręsti šią problemą? Ankščiau taip būdavo tik su telefonu skambinant, kad nesuveikdavo, bet šiemet ir su pulteliu pradėjo nebeveikti per šalčius.

  1. Sveiki, Justai,
   sunku atspėti koks vartų automatikos modelis pas Jus. Paleiskite AutoSet prie esamų sąlygų, pridėkite daugiau jėgos automatikai. Jei tai Deimos AC modelis jėgos priedėjimas yra potenciometro pagalba, jei tai Deimos BT modelis, jėgos pridėjimas per meniu su ekranėliu, Deimos BT modeliuose galima pridėti tiek startinės jėgos, tiek sulėtėjimo, tiek eigos visos. Deimos BT ULTRA modeliai turi ICE funkciją žiemai, kai prieš atidarant, dar vartus papurto, kad ledas nubyrėtu.
   Instrukcijoje automatikos rasite visą reikiamą informaciją kaip padidinti jėgą, kurios žiemą reikia visada daugiau nei vasarą.

 25. Sveiki,kai tik uzeina salciai(-1ar -2) vartai neveikia,tai yra kokia 30cm atsidaro ir sustoja ir vel pulteli paspaudziant tas pats.Atblokavus ir su ranka pastumdzius vartai ir vel ok darinejas.Kur ziuret problemos?

  1. Sveiki, Egidijau,
   pridėkite jėgos daugiau. Dar galite paleisti AutoSet pagal esamas sąlygas, kad elektronika pati susikalibruotų. Žiemą jėgos reikia daugiau, galimai čia ir bus problema, jei atblokavus automatiką vartai darinėjasi lengvai ranka, nieks nestringa.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.